Условия за ползване

Общи условия за ползване
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА METROPIZZA.BG
урежда отношенията между "Ку-Ни" ООД, със седалище и адрес на
управление в гр. Плевен, ул. "Тунджа" № 22, ет. 3, ап.7 и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уеб базираната платформа METROPIZZA.BG информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост ("Потребител/Клиент").
 
ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
 
METROPIZZA.BG (https://www.metropizza.bg) е уеб базирана платформа – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на "Ку-Ни" ООД,
който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.
 
 
1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
2. „Ку-Ни” ООД е търговското дружество с ЕИК 114673972, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. Тунджа 22, e-mail: delivery@metropizza.bg
 
3. „www.metropizza.bg” е уебсайт за електронна търговия, който е виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 
4. „Потребител/Клиент” е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е регистрирано по Търговският закон и се е съгласило с настоящите Общи условия, регистрирайки се и пазарувайки от www.metropizza.bg, включително и създавайки собствен потребителски профил.
 
5. „Потребителски/Клиентски профил” е обособена част www.metropizza.bg, съдържаща информация за Потребителя/Клиентa, предоставена от Потребителя/Клиента при регистрацията му и съхранявана от www.metropizza.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.metropizza.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 
6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.metropizza.bg.
 
7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.metropizza.bg стоки.
 
8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 
9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя/Клиента.
 
10."Грамаж"е теглото на продуктите вложени в ястието в суров вид.
 
11. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 
12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 
13. „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 
14. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 
15. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 
16. „Търговски съобщения” по смисъла на Закона за електронната търговия са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 
17. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
18. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ:
 
Потребителя/ клиентът трябва да попълни вярно online електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – https://www.metropizza.bg/
 
При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на http:// www.metropizza.bg/ данни, както и да ги актуализира при следващо влизане в сайта. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 
В случай, че Клиент на www.metropizza.bg предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, www.metropizza.bg има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
 
Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 
При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на https://www.metropizza.bg/.
 
Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 
Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на https://www.metropizza.bg/.
 
Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
 
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://www.metropizza.bg/ услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 
www.metropizza.bg е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката
 
ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.metropizza.bg.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
 
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.
 
 
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 
Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: delivery@metropizza.bg .ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
 
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 
ДОСТАВКА
 
Клиентът има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки/артикули. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.
При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.
 
Преди натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Тези условия обвързват всички потребители
 
След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „КОЛИЧКАТА“. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката под формата на уникален номер на посочената от него електронна поща и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.
 
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 
ЦЕНИ:
Всички цени в www.metropizza.bg са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой артикул. www.metropizza.bg си запазва правото да променя цените и артикулите в електронния магазин без да уведoмява за това Клиентът.
При избор заплащане на цената при доставка (наложен платеж), потребителят заплаща дължимата сума на ТЪРГОВЕЦА.
При избор заплащане на цената чрез Кредитна Карта, Клиентът заплаща дължимата сума чрез притежавана от него дебитна или кредитна карта, издадена от българска или международна банка, през системата на Банката на www.metropizza.bg. След оформяне на поръчка Клиентът се прехвърля към страницата на Борика чрез натискане на бутона „Плати с карта“ и следване на всички стъпки, потвърждава плащането. Поръчката бива изпълнена след автоматично потвърждение на системата.
 
НАЧИНИ НА ДОСТАВКА:
 
Цените, посочени на www.metropizza.bg включват опаковане и транспортиране до посочения от клиента адрес за доставка в рамките на района който е посочен че се обслужва в гр. София. Доставката е за сметка на клиента.
След потвърждаване на заявката /и след пристигане на сумата в банковата сметка на уеб сайта, ако “заплащане чрез дебитна/кредитна карта”/ стока се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка.
Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Времето за доставка е от 45 до 90 минути от приемането на поръчката и зависи от технологичното изпълнение на поръчаното ястие, натовареността на заведението и трафика по маршрута до адреса на клиента.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на потребителя/клиента.
Заявките за доставка, направени за времето от 10:00 часа до 22:00 часа се доставят при спазване на времето за доставка.
Ако потребителят/клиентът не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореспоменатия срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ(ВЪРНЕ) ЗАЯВЕНАТА ОТ НЕГО СТОКА, АКО:
Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед,но не по късно от времето на предаването на поръчката от ТЪРГОВЕЦА;
Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към ТЪРГОВЕЦА.
Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на доставката и в момента на получаване на стоката. За постъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми www.metropizza.bg или на тел.0879311009.
 
ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА:
Отказ от поръчката се прави в рамките на 5 минути след нейното заявяване в противен случай потребителят/клиентът е длъжен да приема и плати поръчаната стока.
Отказ на поръчка направена с Online плащане и когато Клиентът вече е заплатил поръчаната стока се прави в рамките на 5 минути след нейното заявяване www.metropizza.bg се задължава да въстанови сумата без банковите такси на Клиента Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30дни.
ЛИЧНИ ДАННИ
ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
ИЗМЕНЕНИЯ
 
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
 
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.